براتیسلاوا ، اسلوواکی ِکیشور ره نیشتگاه هسته.

جوغرافیویرایش

تاریخویرایش

فرهنگویرایش

گت آدمونویرایش

دییه لینکونویرایش