ایسپانیای دله‌یی جنگ (فارسی جه: جنگ داخلی اسپانیا) اتا گتِ درگیری نظامی بی‌یه که سال ۱۹۳۶ تا آوریل ۱۹۳۹، کودتای په، انجوم بَیته.

گوئرنیکای شهر دله ره روز ۲۶ آوریل ۱۹۳۷، بالون جه بمب کپّل هاکردنه.

این جنگ دله چپکی (سوسیال) نیروئون ِجناح ِطرفدارون (معروف به «جمهوری‌خاهون») «ملیون» نیرو جه شکست بخاردنه و ژنرال فرانکوی دیکتاتوری دوره ایسپانیا دله سر بییته بیّه که تا ونه بمردِن گادِر (سال ۱۹۷۵ دله) دمباله داشته.[۱]

نگارخنهدچی‌ین

منابعدچی‌ین

  1. ترنه جهون ِتاریخ، رابرت پالمر