اسپیج

طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: Animalia
چله: Arthropoda
رده: Insecta
زیررده: Pterygota
فُرورده: Neoptera
بالاراسته: Exopterygota
راسته: Phthiraptera
Haeckel, 1896
Suborders

Anoplura
Rhyncophthirina
Ischnocera
Amblycera

اسپیج یا اسپیچ عمومی نوم ۳۰۰۰ تا تون بیشتر بئوی بی بال دسته اسپیج‌سانون دله هسِّه. وشون آدمونِ عامل بیماری هسِّنه.اسپیجها خارجی انگلِ تمام پرندگون و کاله‌دارون ، بجز کاله‌دارون مارغِنِه(مرغنه) کر هسِّنه ،مثل شوپرپری، نهنگ، دلفین، دریویی وراز و ملیجه خوار سکلیم دار.

زیست شناسیدچی‌ین

بیشتر اسپیجا آشغال و کثافت خوار هسِّنه و زوائد و چیزهای بمونس شه میزبانِ تنِ روی جا تغذیه کنِّنه.اما بعضی از اونا ترشحات چرب و خون جا تغذیه کنِّنه.بیشتر انواع اسپیجا جانورون مشخصی ره برای دیِّن انتخاب کنِّنه و حتی بعضی وشون دله ،جاهای مخصوصی ره جانورونِ تنِ رو انتخاب کنِّنه.اگر چه یک تا سه نوع وشونِ دله معمولا کاله‌دارونِ تن ِ رو دره و دو تا شش نوع پرندگان تنِ رو ،ولی تا پونزده نوع هم اتا جانورِ تنِ رو بدی بیِّه.انواع مختلفی هم سرِ پوستِ رو و می دله زندگی کنِّنه.وره اگر جانورِ زنده یِ تنِ جا جدا هکنن نتونِّه مدت زیادی زنده بمونه.

اسپیجِ رنگ از قهوه ای کمرنگ تا خاکستری تیره متغیره.اگر چه وقتی خون بخرن تیره تر بوننه. اسپیجِ تیم میزبان می تن چسبنه و ونه رو گت بونه و باعث کل بیِّن جانور بونه.

منبعدچی‌ین

  • انگلیسی ویکی‌پدیا

شابلون:حیوون