ار (فرانسه) اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ پا-دو-کاله دله دره. اینتا شهر شمال کاله ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۴۲٬۰۱۵ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین