احمد شاه مسعود اتا جنگ‌کَر بی‌یه که افغانستان دله اتا اسلامی جبهه بسات بی‌یه و خله از جنگ‌کَرون ره متحد داشته و شوروی ره شه کشور جه دَر هاکرده. بعد شوروی هم طالبان جه درگیر بیّه و وشون دَس ترور بیّه و بمرده. اسا احمد شاه مسعود افغانستان دله اتا ملی قهرمون بشناسی‌یه وانه.

Massoud, the cult (cropped).jpg

منابعدچی‌ین

  • انگلیسی ویکی‌پدیا