آژاکسیو اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ جنوبی کرس دله دره. اینتا شهر کرس جزیره ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۶۳٬۷۲۳ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین