مختصات: ‏۵۸″ ۶′ ۴°غربی ‏۵۷″ ۲۲′ ۴۳°شمالی / عبارتون خطا: < ِعملگر اَمه وسّه آشنا نی‌یه ۴۳٫۳۸۲۵جنوب / عبارتی خطا: این کلمه ره نشناسمبی «w»;-۴۳٫۳۸۲۵

آلتامیرا اتا غار (=لی) نوم هسته که سانتاندر ِایسپانیا پَلی هسته. ونه سقف و دیوارون، عصر حجری نقاشی دارنه.

اتا نقاشی آلتامیرای درون جه

نگارخنهدچی‌ین

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که آلتامیرای غار خَوری دَره ره پیدا هاکنین.