آق‌قلا شهر گلستون اوستان ره اتا شهر هسته. اسا این شهر مردمون اکثراً ترکمون هستنه.

نومدچی‌ین

آق قلا نوم مازرونی زوون جه بییت بیّه. ونه نوم قدیمی «اسپه کلا» بی‌یه که بعداً وه ره فارسی هاکردنه و «سپید قلعه» بائوتنه. اسا هم که ونه ساکنین ترکمون بینه، ونه نوم ترکمونی زوون جه دگاردسته بیّه و وه ره «آق قلا» گانّه.

تاریخدچی‌ین

قدیم این شهر تبرستون سامون بی‌یه که ترکمون‌ها بمونه و جنگ و دعوا جه شهر ره صاحاب بینه و مازرونیون ره بریم هاکردنه.

منابعدچی‌ین

 

گلستون اوستان

مرکز گرگان
شهرستانون آزادشهر | آق‌قلا | بندر گز | ترکمن | رامیان | علی‌آباد | کردکوی | کلاله | گرگان | گنبد کاووس | مراوه‌تپه | مینودشت
شهرون

آزادشهر | آق‌قلا | انبار آلوم | اینچه‌برون | بندر ترکمن | بندر گز | خان‌ببین | دلند | رامیان | سرخنکلاته | سیمین‌شهر | علی‌آباد | فاضل‌آباد | کردکوی | کلاله | گالیکش | گرگان | گمیشان | گنبد کاووس | مراوه‌تپه | مینودشت | نگین‌شهر | نوده خاندوز | نوکنده